Överenskommelse om reformering av bedömning av forskning och forskningsmeriter

UKÄ har signerat överenskommelsen Agreement on Reforming Research Assessment som syftar till att reformera bedömningen av forskning och forskningsmeriter.

Överenskommelsen pekar ut en gemensam riktning för att utveckla kriterier och processer för granskning av forskning och forskningsmeriter. Det handlar till exempel om att ha en stark bas i kvalitativa värderingar genom kollegial granskning med en ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer, att se till mångfalden i forskningsaktiviteter och forskningsproduktion samt ta hänsyn till olika praxis mellan discipliner och forskningsområden. Överenskommelsen ska fungera som en motkraft till kommersiella och ensidiga kvantitativa inslag i bedömningarna.

Arbetet med överenskommelsen är initierat som en åtgärdspunkt inom ERA (European Research Area) och har tagits fram av en grupp med representanter från bland annat European University Association och Science Europe. Från Sverige har Vetenskapsrådet deltagit i det inledande arbetet med att formulera de övergripande principerna.

UKÄ granskar kvalitetssäkring av forskning och inte forskningskvalitet eller forskningsmeriter. För en myndighet som UKÄ handlar det inte om att ta fram nya sätt att värdera forskningsmeriter – den uppgiften ligger på andra aktörer - men däremot kan det handla om att tänka på förutsättningarna för att en utveckling ska kunna ske fullt ut.

– UKÄ kommer att följa arbetet i koalitionen och om det är relevant kan vi komma att medverka i en arbetsgrupp, säger Karin Järplid avdelningschef på Utvärderingsavdelningen.

SUHF samt flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har skrivit under överenskommelsen. Några europeiska kvalitetssäkringsorganisationer liknande UKÄ har också skrivit på överenskommelsen. Överenskommelsen innehåller inga färdiga förslag på hur arbetet ska bedrivas utan det är upp till varje organisation att genom självreflektion och erafenhetsutbyte omsätta reformen i praktiken. Organisationers autonomi i arbetet är en central princip.

The Agreement on Reforming Research Assessment

Överenskommelsen pekar ut fyra övergripande åtaganden och sex stödjande och operationaliserande åtaganden. Läs mer om överenskommelsen på https://coara.eu/

De organisationer som skriver under avtalet kan gå med i koalitionen COARA (Coalition for Advancing Research Assessment). Koalitionen är tänkt att fungera som en plattform för utvecklingsarbete där medlemmar åtar sig att dela erfarenheter och progression för ömsesidigt lärande. Medlemmarna i koalitionen kan också ta initiativ till arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte och samarbete om specifika frågor.

Se en lista över de organisationer som hittills har skrivit under.