Så har vi tagit oss an uppdraget

Vi har i vår uppföljning av det pedagogiska utvecklingsarbetet vid landets universitet och högskolor använt oss av ett samskapande arbetssätt, som har kommit till uttryck i ett nära samarbete.

Förutom att vi i en enkätstudie kartlagt lärosätenas arbete, har vi hela tiden strävat efter att föra en aktiv och interaktiv dialog med sektorn i form av konferenser, referensmöten och samtal. Det har vi gjort för att kunna skapa en aktuell lägesbild och för att kunna identifiera övergripande utmaningar. Vår kunskapssökande process har slutligen resulterat i en nationell bild samt förslag kring hur det fortsatta arbetet kan bedrivas mer effektivt på nationell nivå.

Digitalt och kommunikativt arbetssätt

För att lösa regeringsuppdraget har vi utformat ett projekt där vi medvetet strävat efter att utveckla nya transparenta, interaktiva och digitala former för kommunikation, dialog och diskussion. Denna strävan har genomsyrat hela arbetet med regeringsuppdraget och även vår slutrapportering.