Framtidsutmaningar

Vilka framtida utmaningar ser lärosätena?

När lärosätena listade sina främsta framtidsutmaningar utkristalliserade sig sex tydliga områden. De utmaningar som ojämförligt flest lärosäten tar upp är digitaliseringen och breddad rekrytering, eller breddat deltagande. Ungefär hälften så många tar upp livslångt lärande. Ett tiotal lärosäten identifierar hållbar utveckling, statusskillnaden mellan utbildning och forskning samt internationalisering som viktiga framtida utmaningar där högskolepedagogisk utveckling kan spela en betydande roll.

Utöver dessa sex utmaningar kan ett par framträdande teman urskiljas, nämligen följande:

· Hög kvalitet i utbildningen och högskolepedagogisk utveckling.

· Behov av nationella insatser för att stödja högskolepedagogisk utveckling och forskning på området.

Läs hela dokumentet om framtidsutmaningar Pdf, 320.7 kB.