Information om kartläggningen

UKÄ gjorde en enkät till lärosätena för att få kunskap om deras arbete med högskolepedagogisk utveckling.

Den här frågan ställde vi:

  • Beskriv hur lärosätet arbetar med högskolepedagogisk utveckling och bifoga de policys och styrdokument som stödjer detta.

Frågan skickades till alla statliga universitet, högskolor och konstnärliga högskolor och till ett urval av enskilda utbildningsanordnare. Av 43 lärosäten svarade 40. Det ger en svarsfrekvens på 93 procent.

Vi har analyserat svaren efter sex temaområden. Du ser dem som rubriker i listan nedan. Under varje rubrik finns dels en kort sammanfattning av analysen, dels en länk till det fullständiga dokumentet. Längst ner på sidan hittar du en pdf där alla sex analyserna finns samlade tillsammans med en beskrivning av hur vi har arbetat.

Vi frågade också lärosätenas rektorer vilka som är de stora framtidsutmaningarna där högskolepedagogisk utveckling kan spela en roll. En sammanfattning av rektorernas svar finns under rubriken ”Framtidsutmaningar”.