Samarbete

Samarbete pågår på många olika områden

Sammanlagt har ett tjugofemtal av 40 lärosäten nämnt att de på något sätt samarbetar med andra lärosäten om högskolepedagogisk utveckling. En del av samarbetena är regionala, andra rör en viss fråga, t.ex. digitalt lärande, eller är professionsrelaterade. Ett fåtal har konkretiserat vad samarbetet bidrar med till den egna högskolepedagogiska verksamheten eller tagit upp mervärdet av att samarbeta med andra. Svaren visar att många av lärosätena ingår i olika typer av nätverk som de anser arbetar med högskolepedagogiskt utveckling.

De svårlösta frågorna handlar framför allt om en stor efterfrågan på nationella resurser till samarbete inom högskolepedagogisk utveckling för att hitta lösningar på samhällsutmaningar, utveckla utbildningen och utbyta erfarenheter. De handlar om huruvida samarbete mellan lärosäten skulle kunna underlätta utvecklingsarbetet på områden som är gemensamma (t.ex. digitalisering), göra det mer resurseffektivt och bidra till en högre kvalitet i utbildningen.

Läs hela dokumentet om hur lärosätena samverkar kring pedagogisk utveckling Pdf, 226.3 kB.