Systematiskt arbete

Systematiken en utmaning när pedagogisk utveckling ska bidra till högskolans verksamhet

I sina beskrivningar gör drygt hälften av de 40 lärosäten som har svarat en koppling mellan högskolepedagogisk utveckling och det interna kvalitetssäkringssystemet. Det är dock inte alltid tydligt hur högskolepedagogisk utveckling ingår eller hur lärarnas pedagogiska kompetensutveckling säkerställs i systemet. Ett trettiotal lärosäten har styrdokument där högskolepedagogisk utveckling finns med, varav en handfull har tagit upp särskilda styrdokument om pedagogisk utveckling. Knappt hälften av lärosätena visar lärosätesgemensamma mål för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. Några få lärosäten beskriver en hel cykel som består av mål, uppföljning, analys och att nya mål ställs upp baserade på analysen. Drygt en tredjedel av lärosätena visar på ett systematiskt arbetssätt där högskolepedagogisk utveckling ingår som en del av en uppdrags- eller ansvarskedja.

De svårlösta frågorna inom detta analysområde handlar främst om hur arbetet med pedagogisk utveckling kan bli mer systematiskt och ytterligare bidra till hög kvalitet i utbildningen.

Läs hela dokumentet om hur lärosätena arbetar systematiskt med pedagogisk utveckling Pdf, 342.3 kB.