Satsa på en nationell strategi för digitalisering av högre utbildning och forskning

Den nationella digitaliseringsstrategi som regeringen fattat beslut om utgår från visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit har regeringen ställt upp delmål som bland annat rör moderniseringen av det svenska utbildningsväsendet.

För två år sedan, 2017, beslutade regeringen om en nationell strategi för skolväsendet. Skolverket har därefter fått i uppdrag att främja skolväsendets digitalisering. En jämförbar nationell strategi för digitalisering av högre utbildning och forskning saknas ännu i Sverige, men finns exempelvis i Norge där man utvecklat en Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017–2021.

UKÄ bedömer att en nationell digitaliseringsstrategi behövs även för högre utbildning och forskning och att det är angeläget att en sådan utarbetas. Högskolepedagogiken bör tas med i strategin eftersom den har stor betydelse för att kunna bedriva en högre utbildning som är anpassad till dagens behov. Det gäller allt från tillgång till högre utbildning, ett livslångt lärande och hållbar utveckling, till bred rekrytering, breddat deltagande, samt internationalisering.

Vi föreslår därför att en digitaliseringsstrategi för högre utbildning och forskning utarbetas av Utbildningsdepartementet i samarbete med relevanta och berörda aktörer. Hur effekterna av strategin ska följas upp och utvärderas bör också ingå i arbetet.