UKÄ fortsätter att granska och analysera

UKÄ:s vision är att säkra Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Därutöver följer vi upp och analyserar utvecklingen i högskolesektorn.

Det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet som bedrivs vid universitet och högskolor är en viktig del av kvalitetsarbetet, och därmed av intresse för myndigheten. Redan idag granskar UKÄ hur lärosätena utvecklar utbildningarna och hur de säkerställer att utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna. Detta görs inom ramen för UKÄ:s kvalitetssäkringssystem. Den kunskap och det material som skapas av kvalitetssäkringsprocessen kan komma att användas av UKÄ till fortsatt granskning eller fördjupad analys av de insatser som görs på lärosätena för att förbättra utbildningarna.

Därutöver har vi under arbetet med regeringsuppdraget identifierat några intressanta områden som vi kan följa upp i särskild ordning, som exempelvis kvaliteten i den högskolepedagogiska kursverksamheten, möjligheten till ömsesidigt erkännande av pedagogiska meriter, arbetet med bedömning av pedagogiska meriter samt karriärvägar baserade på pedagogiska meriter.