Analys och uppföljning

UKÄ publicerar regelbundet rapporter för att sprida fakta och kunskap om den svenska högskolan.

Med statistik och uppföljning belyser UKÄ den svenska högskolan. De är viktiga underlag för regeringen, universiteten och högskolorna och andra aktörer att diskutera eller agera utifrån.

UKÄ ansvarar för den officiella statistiken

Vi är utsedda av regeringen att ansvara för all officiell statistik om den svenska högskolan. Den hittar du bland annat i UKÄ:s statistikdatabas.

Läs mer om vår officiella statistik

Statistiska analyser och rapporter

Vid sidan av den officiella statistiken publicerar vi också löpande rapporter inom en rad områden, till exempel hur många som söker och börjar på olika utbildningar, hur studenternas bakgrund ser ut, hur många som tar examen och utvecklingen av högskolans ekonomi. Vi publicerar också rapporter som är redovisningar på olika regeringsuppdrag.

Läs mer om våra statistiska publikationer

Årsrapport – få en samlad bild av den svenska högskolan

I juni varje år publiceras UKÄ:s årsrapport om universitet och högskolor som sammanfattar vad som har hänt det senaste året. Årsrapporten tar också upp långsiktiga trender och tendenser.

Till UKÄ:s årsrapport

Statistikdatabas: Högskolan i siffror

Högskolor och universitet är Sveriges största statliga sektor. I vår statistikdatabas Högskolan i siffror finns mängder av intressanta uppgifter. Du väljer själv hur du vill se den statistik du sökt fram, till exempel fördelat utifrån lärosäte, kön eller ålder. Givetvis går datan också att ladda ned om du vill bearbeta den själv.

Till UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror

Regeringsuppdrag

UKÄ får regelbundet uppdrag från regeringen att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att följa en viss trend inom högskolan, utreda effekterna av någon reform eller reglering, eller att utreda hur universiteten och högskolorna skiljer sig åt inom olika områden. Rapporterna kan användas som underlag för regeringens arbete. Vi får uppdrag både löpande under året och i det årliga regleringsbrevet.

Läs mer om våra aktuella regeringsuppdrag

Hur hämtar vi in statistiken?

En stor del av statistiken samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in på UKÄ:s uppdrag. Statistiken om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå lämnar lärosätena direkt till SCB. Statistiken över universitetens och högskolornas personal hämtar SCB från konjunkturlönestatistiken. 

Den ekonomiska statistiken hämtar UKÄ in direkt från universiteten och högskolorna i samband med att deras årsredovisningar lämnas till regeringen.

Rapportera uppgifter till UKÄ