Lärosätenas effektivitet

UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas.

År 2021 omsatte Sveriges universitet och högskolor drygt 80 miljarder kronor. Det motsvarar 1,49 procent av Sveriges BNP.

Det är viktigt att se vad resurserna används till. Därför har regeringen gett UKÄ uppdraget att granska effektiviteten inom högskolan. Det är även uttryckt i högskolelagen att lärosätena ska ta ansvar för att resurserna utnyttjas effektivt.

Underlag för lärosätena och regeringen

Våra granskningar belyser olika företeelser som visar hur effektivt lärosätena bedriver sin verksamhet och hur de utnyttjar sina resurser. Resultaten ska fungera som ett stöd till universiteten och högskolorna men de är även viktiga underlag för regeringens uppföljning och utveckling av högskolesektorn.

Olika sätt att mäta effektivitet

Effektivitet är ett omfattande begrepp som UKÄ granskar på flera olika sätt. Ett exempel är att titta på hur genomströmningen ser ut inom olika utbildningar, det vill säga hur snabbt studenterna tar sig igenom sin utbildning. Vi tittar bland annat också på lärosätenas personal- och lokalkostnader.

Alla UKÄ:s publikationer inom uppdraget att granska effektiviteten i högskolan

Uppföljning av inaktiva studenter

En annan uppgift UKÄ har inom granskningen av effektivitet är att följa upp utvecklingen av studenternas aktivitet på kurser. Det är ett uppdrag vi har fått av regeringen. Uppföljningen innebär att vi enkelt uttryckt följer upp utvecklingen av studenter som inte aktivt deltar i studierna.