Fokus kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett viktigt område för UKÄ. Det är centralt för högskolans uppdrag och det är ett område som också drar till sig ett stort intresse från politik och intresseorganisationer.

Lärosätena ska dimensionera sina utbildningar utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, men dessa stämmer inte alltid överens. Det finns därför stora utmaningar med kompetensförsörjningen inom flera områden. Som hjälp för lärosäten och blivande studenter bidrar UKÄ med underlag, tydliga fakta och analyser

På webbsidorna om Fokus kompetensförsörjning finns flera olika rapporter som handlar om kompetensförsörjning i bred bemärkelse. Det finns till exempel analyser om i vilken utsträckning studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden efter genomförd utbildning, hur olika studentgrupper använder högskolan, hur lite äldre studenter rör sig i högskolesystemet, hur de regionala mönstren ser ut och hur kompetensförsörjningen ser ut för olika bristyrken. Sidorna fylls löpande på i takt med att fler underlag publiceras.

Studenter och examinerade på lärarutbildningarna

I en ny rapport redovisar UKÄ med hjälp av statistik de senaste uppgifterna om studenter och examinerade på program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen samt ämneslärarexamen.

Läs rapporten som pdf: Studenter och examinerade på lärarutbildningarna

Högskolans roll för kompetensförsörjningen – Ny kunskap från UKÄ:s temaprojekt

Under två års tid har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört flera analyser på kompetensförsörjningsområdet inom ett sammanhållande temaprojekt. Nu finns lärdomar och slutsatser från analyserna sammanställda i en rapport.

Läs rapporten som pdf: Högskolans roll för kompetensförsörjningen – ny kunskap från temaprojektet

Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden

En ny rapport från UKÄ visar att drygt 80 procent av de personer som tog sin doktorsexamen 1998–2015 var etablerade på arbetsmarknaden tre år efter examen. Etableringen var högst inom teknik och lägst inom humaniora och konst.

Läs rapporten Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden som pdf.

Prognos: högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov

I en ny analys bedömer Universitetskanslersämbetet den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Prognosen omfattar arbetsmarknadsläget år 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.

På sidan Prognoser för behovet av högskoleutbildade hittar du information om den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov.

Läs analysen som pdf: Prognoser för behovet av högskoleutbildade. Pdf, 796.4 kB.

Så ser det ut för nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna

UKÄ redovisar årligen en analys om in- och utflödet av studenter från lärarutbildningarna. Den senaste analysen visar bland annat att antalet nybörjare på lärarutbildningen är högt och stabilt sett ur ett längre perspektiv och att antalet examinerade ökade kraftigt till läsåret 2019/20. Analysen visar också att en jämförelsevis hög andel av de nyutexaminerade lärarna har en bra möjlighet att försörja sig cirka sex månader efter examen.

Statistisk analys som pdf: Nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna. Pdf, 788 kB.

Coronapandemin och arbetsmarknaden för nyutexaminerade från högskolan

UKÄ har tagit fram snabbstatistik för att undersöka hur coronapandemin kan ha påverkat möjligheten till försörjning på arbetsmarknaden för dem som nyligen har examinerats på grundnivå och avancerad nivå i högskolan. Vi undersöker hur lönenivåerna ser ut ungefär ett halvår efter examen.

Läs mer i rapporten Coronapandemin och arbetsmarknaden för nyutexaminerade studenter 2021

Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning- personer med utländsk utbildning följt upp lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare som genomgått en kompletterande utbildning.

Läs mer om rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning

Statistik om etablering på arbetsmarknaden

I statistikdatabasen redovisar UKÄ uppgifter om etablering på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen på grundnivå eller avancerad nivå för läsåret 2017/18.

Läs mer om statistiken om etablering i Statistikdatabasen.

Kompetensförsörjning av digital spetskompetens

UKÄ och Tillväxtverket har i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer.

Läs mer om projektet Digital spetskompetens på projektets egen webbsida

Inkomsterna ökar ju högre examen man har

SCB har tagit fram ny statistik om inkomster efter examen från gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan. Resultaten visar att inkomsterna ökar med utbildningens längd. Högst medianinkomst har de som tog en läkarexamen. Kvinnors medianinkomst är lägre än mäns, oavsett utbildningslängd och examen.

Läs mer om sysselsättning och inkomster efter avslutad utbildning på SCB:s webbsida


Samhället står inför stora utmaningar att lösa kompetensförsörjningen i framtiden. Både den offentliga sektorn och näringslivet har stora kompetensförsörjningsproblem. Det faktum att begreppet bristyrken används för allt fler delar av arbetsmarknaden visar på problematiken.