Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor

Högskoleverkets rapportserie 1995:1

Rapporten är reviderad. Till den reviderade Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor (1997:33 R).

I denna rapport ges utgångspunkterna för Högskoleverkets granskning och bedömning av kvalitetsarbete. Här redogörs också för vad som ska bedömas och hur bedömningen ska genomföras. Framställningen utgör en orientering om förutsättningarna för granskningen och bedömningen samt en vägledning i fråga om angrepps- och tillvägagångssätt. Rapporten med tillhörande bilagor är i första hand tänkt att användas som instrument för de granskningar som genomförs under verksamhetsåret 1995/96.

I rapporten diskuteras inledningsvis begreppet kvalitet och svårigheterna med att definiera det. Med kvalitetsarbete avses de processer som leder till bättre kvalitet i verksamheten. Det är sålunda viktigt att skilja mellan bedömning av kvalitetsarbete och bedömning av en verksamhets kvalitet, även om det finns många beröringspunkter.

Högskoleverkets granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor ska avgöra om det finns ett medvetet och systematiskt arbetssätt, en kultur, som gör att kvaliteten i all verksamhet ständigt förbättras. Bedömningen ska ta fasta på det enskilda lärosätets förutsättningar, och den ska ske i ett utvecklingsperspektiv.